برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و نهم آبان 93 30:06