نمونه ای از کلاس های حلقه در رابطه باموجودات غیرارگانیک 0:45