پاسخ زیبای جانباز مدافع حرم به سوال میگن چرا رفتی؟ 1:00