بخش1 مصاحبه دکتر شیرازی شهردار آبادان-دفاتر پیشخوان 11:18