معرفی بازارهای مالی (۲۷) - بدهی شاخص بندی شده با سطح تورم 5:19