نشریه پویه-دموکراسی ناتمام، صلح ناپایدار-مسعود پدرام 3:05