پیش نمایش جلسه بیست و یکم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:58