فروش پراید در ایران می توان بعنوان هشتمین عجایب هفتگانه دنیا ثبت کرد! 0:45