یکی از جذابترین بخش های سمینار من خشنود (استعاره ای از زندگی) 1:27