خندوانه، 13 شهریور 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 8:41