مصاحبه مدیرعامل محترم تعاونی با رادیو اقتصاد 25:49