افزایش ضمانت نامه های بانکی برای شرکت های تعاونی 0:59