خاطرات مرتضی پاشایی همراه با خانواده و دوستان 20:54