قانون اول انیمیشن-کشیدگی وجمع شدگی(squash & stretch) 3:08