قسمتی از کلاس آموزش عود در آکادمی موسیقی آهنگ 0:45