حمله ای یاران ز نو برپا کنیدبا صدای کویتی پور 29:01