ریل اسفنجی با طول 5 متر قابلیت حرکت نیم دایره

0:35