102 - قصه گویی شاهنامه - حرکت سام به زابلستان 6:06