آخرین پیگیری های رئیس کمیسیون فرهنگی در خصوص تعرفه گاز 2:32