نظر پیشکسوتان پرسپولیس در مورد عملکرد تیم ملی 1:57