قندان مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی سایز کوچک 1:18