خاطره جالب استاد رائفی پور از اول شدن درفعالیت دانشجویی 1:38