41-قصه گویی شاهنامه فردوسی-تربیت پهلوان جنگلی 12:29