نمونه کارهای شاد و دیدینی بمب خنده ایران ، سیروس حسینی فر 4:04