بازخورد مدیرعامل شرکت مسیر اکسیر ازکارگاه مدیردرنقش کوچ 4:49