شادی جوانان حمیدیه (خوزستان) بعد از ترمیم سیل بند 0:48