تیزر تبلیغاتی پادشاه هنر در پانزدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی 97 3:09