اردوی نانوایی، جهت آشنایی با مشاغل و افزایش مهارتهای اجتماعی(مهد لبخند تهرانپارس 0:26