مصاحبه با مسعود زبردست مدیرعامل شرکت ساراتی در برنامه "به یانی باش" شبکه کردستان 10:33