اهل سنت ابوبکر و عمر را عاقل تر از پیامبر میدانند! 4:51