سقوط مجتمع مسکن مهر در شهرک پردیس اهواز همراه با سکنه 0:21