پرسش و پاسخ دکتر محمد رضا شفیعی در رادیو تهران 0:28