بازکردن Pattern قفل اندروید با استفاه ازH-Boot 3:40