بخشی از امکانات منحصر به فرد دستگاه عیب یاب X320i 3:54