طراحی با هنرهای اجدادی ایران | نبی زاده | تداکس تهران 12:00