سخنرانی استاد رائفی پور درباره ی استراتژی عاشورا 1391 (بخش1)

32:41