مسابقه خنداننده شو، گفتگوی تلفنی رامبد و خانومی 7:21