رادیو راک ایران : کاور درامز قطعه Kafir از حسین زاهدی 6:16