استاد چینی نیمرویی به شکل قلب تیر خورده درست می کند 0:47