حضور دکتر غفوری فرد در مسابقات بازیهای رایانه ای مصلی تهران 2:58