باشگاه کیوکوشین قوربانوف(کیوکوشین کارا حتمن ببینند) 5:15