معصومه ابتکار با مرد آلمانی دست داد - ایران جیب 0:24