سرود ( بنازم که تو از همه دل میبری )/ حاج محمدرضا طاهری 8:17