امام جمعه بیرجند:جبهه مقاومت در مقابل اروپا و آمریکا ایستاده است 0:59