علیرضا نوری زاده: خداروشکر که رجوی به قدرت نرسید! 1:38