سرقت مسلحانه از طلافروشی ستارخان و قتل طلافروش 1:01