جاهلیت مدرن - پوشیدن کفش سم دار - انسان های حیوانی 1:01