گزارش CBS از قرنطینه شدن صدها دانشجوی مبتلا به سرخک در کالیفرنیا

2:56