حرکت دسته های عزاداری بمناسبت رحلت پیامبر (ص) و شهات امام حسن مجتبی در قهدریجان 0:15