مستند برنامه ورزش و مردم به مناسبت درگذشت بهرام شفیع 1:02:20